Een nieuwe fase voor NAZL

Terugblikken en vooruitkijken met Miranda, Marlies en Hanneke

Miranda Dirx besloot na ruim tien jaar een nieuwe stap te maken en te emigreren naar Tanzania. Maar niet zonder NAZL als organisatie goed achter te laten. Waar Miranda als oud-manager terugblikt op 2022 en haar tijdelijke opvolger Marlies Goldsmits signaleert wat er nu speelt, kijken we met de nieuwe NAZL-directeur Hanneke Starmans verder vooruit.

Miranda Dirx

Miranda, hoe kijk je terug op 2022?

“Ik wilde nog een aantal zaken goed neerzetten voor mijn vertrek. Zo ben ik blij dat we brede steun kregen voor de komst van een dagelijks bestuur voor het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg), waarin alle sectoren zijn vertegenwoordigd. Daarmee creëer je meer daadkracht. Door de covidcrisis en de goede samenwerking die daaruit is ontstaan, ligt er een basis van vertrouwen. Dat zie je ook aan het LPZ-project waarin de beschikbare capaciteit in de zorgketen inzichtelijk wordt gemaakt, we durven die gevoelige informatie met elkaar te delen. Het is mooi om het zo af te ronden.

Ook vond ik het goed als er een directeur zou komen in plaats van een manager. Dat doet de functie meer recht; je acteert op strategisch niveau en als je alle neuzen dezelfde kant op moet krijgen, vergt dat sensitiviteit voor verhoudingen. Tenslotte ben ik blij met de aanstelling van een aparte programmamanager acute zorg. Er zijn zoveel lopende projecten, het heeft gewoon de volledige aandacht nodig van iemand. Al die stappen beschouw ik als belangrijke winstpunten voor de acute zorg in Limburg.”

En hoe was het voor jou persoonlijk?

“2022 was voor mij een bewogen jaar. Ik heb tien jaar met heel veel plezier gebouwd aan een goede regionale samenwerking, want je hebt elkaar keihard nodig. Het schakelen tussen verschillende partners en tussen werkvloer en bestuur, dat vond ik mooi om te doen. We begonnen met een team van vijf, nu zijn er achttien medewerkers. Dus we hebben echt iets kunnen opbouwen.”

Wat wil je nog zeggen tegen de medewerkers en partners met wie je hebt gewerkt?

“Ik wil het hele regionale netwerk en mijn eigen team hartelijk bedanken. Ik ben dankbaar dat ik mensen in hun kracht heb mogen zetten en heb zien floreren. Een speciaal woord van dank aan Martijn Poeze, medisch manager bij NAZL, waar ik heel fijn mee heb samengewerkt. En ook Helen Mertens (voorzitter ROAZ en tevens voorzitter Raad van Bestuur Maastricht UMC+) wil ik bedanken. Zij is een fijn mens en de samenwerking met haar ging als vanzelf. Ik wens iedereen lef en vertrouwen toe. Blijf verbinding zoeken met elkaar in het netwerk en probeer de argumenten van de ander te begrijpen. We mogen trots zijn op wat we in Limburg hebben bereikt door niet eindeloos te discussiëren, maar ook dingen gewoon te doen en daarvan te leren.”

Marlies Goldsmits

Marlies, je hebt ruim twee maanden de rol van Miranda waargenomen en vooral gekeken hoe NAZL zich moet ontwikkelen om de toekomstige uitdagingen aan te kunnen gaan. Wat is er nodig volgens jou?

“In een wereld waar veel vraag naar zorg is en het aanbod steeds schaarser wordt, wordt niet-vrijblijvende samenwerking door de hele keten heen essentieel. Het is mijn overtuiging dat we met enig lef en durf onder leiding van Hanneke duidelijk kunnen maken welke betekenis NAZL hierin kan hebben. Het verstevigen van de bedrijfsvoering is een belangrijke voorwaarde om de continuïteit te borgen en vol gas te kunnen geven.”

Hanneke, hoe kijk je naar de toekomstige uitdagingen in de acute zorg?

“Acute zorg raakt vroeg of laat iedereen in het levenspad, en is daarmee een belangrijk publiek goed dat we moeten koesteren. Tegelijkertijd is het evident dat de status quo niet toekomstbestendig is. Deze uitdagingen vragen mijns inziens niet om een grote systeemwijziging, maar wel om meer regionale samenwerking met aandacht voor een goede balans tussen toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid.”

Hanneke Starmans

Wat zijn de belangrijkste zaken die spelen in 2023?

“Belangrijke items zijn onder andere het verscherpte toezicht op traumacentra en het inrichten van de zorgcoördinatievoorziening. Ook moeten we de prioritaire regionale ROAZ-opgaven in kaart brengen en realiseren. Verder denk ik aan het wel of niet in stand houden van de 45-minuten norm en het realiseren van een betere pandemische paraatheid. En dan is er nog de schaarste van gekwalificeerd zorgpersoneel in de acute keten.”

Dat zijn nogal wat vraagstukken. Waar te beginnen?

“Wij dienen de ketenpartners zo goed mogelijk te faciliteren. Voor mij als directeur is een belangrijke rol weggelegd om de regio verder te verbinden rond deze vraagstukken en ons als regio ook op landelijk niveau steviger te positioneren.

Door de uitbraak van het Covid-19 virus hebben we gezien dat goede samenwerking in de regio zeker mogelijk is. Dit moeten we vasthouden en bestendigen. Daarom is het cruciaal dat wij onze regierol ook daadwerkelijk durven te nemen en een professionele netwerkorganisatie vormen. Samen met een team van gedreven collega’s wil ik de uitdagingen in de acute zorg voor Limburg in goede banen leiden. Hierbij moeten we ook supra-regionaal en nationaal niveau een prominente rol vervullen. Dit vraagt om een herpositionering, versterking van en verdere professionalisering van het NAZL-bureau in 2023. Een grote maatschappelijke opgave die ik graag en met veel enthousiasme met de regionale partners en de medewerkers van het NAZL-bureau aanga!”