NAZL »

ROAZ

Regionaal Overleg Acute Zorgketen

Het ziekenhuis met een traumacentrumfunctie organiseert het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ).
In het ROAZ maken aanbieders van de acute zorg in de regio Limburg afspraken over het continu verbeteren van de samenwerking en stemmen zij hun zorgaanbod op elkaar af.

Aan dit ROAZ nemen ambulancezorg, huisartsenzorg, GGD, Verpleging Verzorging en Thuiszorg (VVT), GGZ-organisaties met een crisisdienst, GHOR, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en apothekers deel.

Sinds 1 januari 2022 is de AMvB en de ministeriële regeling acute zorg in werking getreden. Hierdoor zijn de taken van het ROAZ uitgebreid en nader omschreven.

Taken ROAZ

  • De bereikbaarheid van de acute zorg in de regio, mede in relatie tot de normen uit het kwaliteitskader spoedzorgketen
  • Maatregelen die de druk op de acute zorg beperken met het oog op de beschikbaarheid van de acute zorg in de regio
  • De beschikbaarheid van de acute zorg, ook tijdens de piekperiodes (griep, vakantie, crisis, ramp)
  • Inzicht voor zorgaanbieders welke zorgaanbieder in de regio welke specifieke competenties, expertise en faciliteiten heeft voor het bieden van acute zorg aan patiënten met een specifiek toestandsbeeld
  • De informatie die zorgaanbieders in de regio beschikbaar stellen over de specifieke competenties, expertise en faciliteiten die zij hebben voor het bieden van acute zorg aan cliënten met toestandsbeelden
  • De informatie die zorgaanbieders met elkaar delen die inzicht geeft in de actuele beschikbare capaciteit voor acute zorg en intensive care in de regio
  • Het inzicht in de opleidingsinspanningen van zorgaanbieders als bedoeld in artikel 8A.1
  • Crisisplannen als bedoeld in artikel 8A.5

Het ROAZ wordt ondersteund door het netwerkbureau Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL).

Bestuurlijk ROAZ

Een bestuurder van elke ketenpartner neemt twee tot drie keer per jaar deel aan het bestuurlijk ROAZ. Het bestuurlijk ROAZ wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur van het MUMC+.

Tactisch ROAZ

Aanbieders van acute zorg maken in het ROAZ afspraken over betere samenwerking, zodat een patiënt zo snel mogelijk op de juiste plaats terecht komt en de juiste zorg krijgt.