NAZL »

Over NAZL

Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL) is er om binnen de Limburgse zorgopgave elke dag te werken aan een sterker en intelligenter zorgnetwerk.

Daarom ondersteunen, stimuleren en faciliteren we alle ketenpartners in de acute zorg, om de patiënt zo snel mogelijk en op de juiste locatie de best mogelijke zorg te kunnen bieden. Dat doen we in goede afstemming en samenwerking met ketenpartners in de regio, zowel in de reguliere als opgeschaalde situatie.

NAZL is verantwoordelijk voor 4 programma’s:

 1. Traumazorg
  Hier draait het om het realiseren van kwalitatief goede zorg aan (multi)traumapatiënten in de traumaregio Limburg, samen met andere ketenpartners en andere traumacentra.
 2. Acute Zorg en het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)
  De ziekenhuizen met een traumacentrumfunctie, zoals Maastricht UMC+, hebben de opdracht gekregen om een ROAZ in te richten. Hierin participeren alle ketenpartners om relevante veranderingen met elkaar te bespreken.
 3. Crisisbeheersing en Opleiden-Trainen-Oefenen (OTO)
  Dit programma focust op opleiding, training en oefening onder de zware en stressvolle omstandigheden van een ramp of crisis. 
 4. IP & AMR Zorgnetwerk Limburg
  Binnen dit programma wordt gewerkt aan een optimaal regionaal infectiepreventiebeleid en kennisdeling rondom AntibiMicrobiële Resistentie (AMR).

Netwerkvorming staat centraal

NAZL werkt vooral aan netwerkvorming rond acute zorg (regulier en opgeschaald) en antibioticaresistentie in de meest brede zin van het woord. Dat betekent: stimuleren, faciliteren, verbinden en samenwerken in het hele netwerk.

Bestuurlijk is het hele netwerk ingebed in het bestuurlijk ROAZ, waar alle ketenpartners bij zijn aangesloten.