Klik hier om deze e-mail online te bekijken.
 
 
Nieuwsbrief Juli 2023
 

Voorwoord

Nog net voordat de zomervakantie aanbreekt, blikken we vanuit het Netwerk Acute Zorg Limburg graag terug op de eerste helft van 2023. Begin maart nam ik de taken van Miranda Dirx en a.i. Marlies Goldsmits met enthousiasme over. Inmiddels heb ik mijn team en de regio goed leren kennen. De afgelopen maanden hebben we als regio in een kort tijdsbestek, grote stappen gezet. Zo is het ROAZ-beeld inmiddels een feit. Vanuit daar werken we naar een ROAZ-plan toe, waar onder andere zorgcoördinatie en multitraumazorg een onderdeel van zullen zijn.

Het team is ook in beweging. Het afscheid van onze gerespecteerde collega Clarien Schoeren-Langenkamp staat voor de deur die zeer binnenkort met pensioen gaat. Clarien heeft een grote rol gespeeld om het programma OTO en crisisbeheersing gedegen op de regionale kaart te zetten. Met Claudia Troilo is er een opvolgster gevonden. Claudia neemt vanaf 1 juli het programma over.

In de komende periode gaan we met onze expertise, ons enthousiasme en doorzettingsvermogen verder om een intelligente en professionele netwerkorganisatie te vormen.

Hanneke Starmans

 

Inhoudsopgave

 

Scrol direct naar:

 

Voorstellen

 
 

Sinds korte tijd hebben we drie nieuwe aanwinsten in ons team en deze rubriek in onze nieuwsbrief is uiteraard een ideaal platform om jullie kennis te laten maken met deze dames! 

 

Daar gaat ze

 
 

Daar gaat ze, een interview met een vertrekkende collega, Clarien Schoeren –Langenkamp, programmamanager Crisisbeheersing en OTO.

Afscheid nemen is altijd een beetje verdrietig. Binnenkort is de laatste werkdag van één van onze programmamanagers. Een gemotiveerd en gewaardeerd lid van ons team, met (bijna) altijd een glimlach op haar gezicht. Tijd voor een interview!

 

Pilot cursus oefenbegeleider is geslaagd!

 
 

Vanaf het begin van het NAZL regionaal Programma Crisisbeheersing en OTO partners de behoefte geweest om zelf intern op de eigen locatie crisis- en rampenoefeningen te organiseren. Om aan deze behoefte tegemoet te komen is vanuit het OTO-programma steeds de mogelijkheid geboden om sleutelfunctionarissen op te leiden tot oefenleider. Dit heeft er toe geleidt dat vele zorginstellingen al over goed opgeleide oefenleiders beschikken. Deze oefenleiders hadden behoefte om zich weer verder door te ontwikkelen en daarom is er gestart met een nieuwe pilot cursus. 

 
 
 27
OKT
 OTO Kennisplatform ETS 
 
 
 

Terugblik refereeravond 'Wie is hier nou verward?'

 
 

Op donderdag 16 mei heeft de focusgroep Acute Interne Geneeskunde een refereeravond georganiseerd. De avond werd druk bezocht en besprak belangrijke onderwerpen als somatische triagering, screening, differentiaaldiagnoses en behandeling. Verschillende inzichten werden gedeeld waarbij voroal de mens achter de patiënt centraal stond. 

 

ROAZ beeld regio Limburg

 
 

In opdracht van het IZA heeft het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in samenwerking met KPMG, het Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL) ondersteund bij het opstellen van een ROAZ-beeld. De afgelopen maanden is er uitgebreid overleg geweest met verschillende partners in de regio. Tijdens deze periode is informatie verzameld van diverse bronnen om een nauwkeurig beeld te krijgen van het acute zorglandschap in de ROAZ-regio Limburg. Hierbij zijn demografische en sociaaleconomische gegevens gebruikt om inzicht te krijgen in de verwachte zorgvraag. Daarnaast zijn er vijf focusgroepen gehouden met de subregio's en zijn er verdiepende interviews afgenomen bij zorgaanbieders en beleidsmakers om informatie te verzamelen over het verwachte zorgaanbod in de regio. Tijdens deze focusgroepen en interviews zijn ook knelpunten in de acute zorgketen besproken. Het ROAZ-beeld is gepresenteerd tijdens een extra Algemeen Bestuur (AB) ROAZ-vergadering 22 juni jl. en is goedgekeurd door de bestuurders.

In juli begint de planfase voor de ROAZ-regio's. In deze fase worden de inzichten uit het ROAZ-beeld gebruikt om concrete transformatieplannen te ontwikkelen. Deze plannen zullen worden opgesteld voor de thema's, gebaseerd op de knelpunten die zijn geïdentificeerd door de betrokken organisaties in de acute zorgketen. Binnen deze thema's worden werkgroepen opgericht die op zoek gaan naar passende oplossingsrichtingen voor de knelpunten. We zullen ons richten op een aantal prioritaire opgaven in de regio.

 
 
 12
OKT
 Bestuurlijk ROAZ vergadering 
 
 
 

Webinar Hygiënisch werken met of zonder beperkingen

 
 

Tijdens de infectiepreventieweek van 22 t/m 26 mei hebben de tien regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie (ABRR) de infectiepreventieweek 2023 georganiseerd. Tijdens deze week werd er regionaal en landelijk aandacht gevraag voor goede infectiepreventie. Goede infectiepreventie red levens én draagt bij aan het bestrijden van antibioticaresistentie.

In het kader van deze week hebben wij een webinar georganiseerd ‘Hygiënisch werken met of zonder beperkingen – moeilijkheden en mogelijkheden van hygiëne in de gehandicaptenzorg’. Specifiek om aandacht te vragen voor infectiepreventie in de gehandicapten zorg.

Webinar gemist? Geen probleem! Deze is hier terug te kijken: https://infectiepreventieweek.nl/maandag/

 

Podcast Handsfree

 
 

Voor veel zorgverleners is een mobiele device niet weg te denken in hun werk routine. Maar wat kunnen we doen om te zorgen dat deze mobiele device geen transportmiddel van micro-organismen wordt?

Luister naar het gesprek tussen Vivian Lataster, Yves Bovens en Charlotte Michiels over hoe je goed gebruik maakt van je elektronische middelen. Luisteren kan hier: https://podcasters.spotify.com...

 
 
 05
OKT
 Join the Training: Urinelozing en Stoelgang 
 
 
 

Landelijke Traumaregistratie

 
 

Sinds afgelopen maart is Jeroen van Dalen namens het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) de tijdelijke projectleider van het project Landelijke Traumaregistratie (LTR) Dataplatform en derhalve verantwoordelijk voor de implementatie van het nieuwe datamanagement systeem DHD voor de landelijke traumaregistratie. Deze keer spreken we met Jeroen over het LTR dataplatform project en de stand van zaken.

 
 
 04
OKT
 Mini symposium ruggenmergletsels 
 
 
 
 31
OKT
 Multitrauma bespreking (geannuleerd) 
 
 
 

Wist je dat...

 

Er een project van start gaat om in de komende anderhalf jaar aan de multitraumanormen (90% van de multitraumapatiënten dient rechtstreeks gepresenteerd te worden met een volume van ten minste 240 patiënten per jaar) te voldoen in onze regio.

-----

Het Limburgse Infectiepreventie en ABR Zorgnetwerk nu ook op facebook en instagram zit?

-----

De Kamerbrief van de minister met de richtlijnen voor het organiseren van zorgcoördinatie is ontvangen. Nu rijst de vraag hoe we als regio gezamenlijk deze ontwikkeling gaan aanpakken. Het NAZL heeft een plan van aanpak opgesteld dat rekening houdt met de landelijke richtlijnen. De komende maanden zullen we binnen het ROAZ verder in gesprek gaan over dit plan.

NAZL Nieuwsbrief


Lees meer nieuws op NAZL.nl