Kennisplatform Informatiemanagement

Norm 6 Informatiemanagement geeft invulling aan een van crisismanagementprocessen uit het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0.

Vanuit het NAZL Regionaal Programma Crisisbeheersing en OTO is er steeds voor gekozen om de normen uit het Kwaliteitskader een voor een op de pakken en in samenwerking met de ketenpartners uit te werken. Vanuit de 25 Veiligheidsregio’s is reeds besloten om met de methode Netcentrisch werken te gaan werken en met het daar aan verbonden systeem LCMS. Deze werkwijze behoort in een aantal regio’s al tot de gangbare gang van zaken, zo ook in Limburg. Echter bij LCMS zijn niet alle witte ketenpartners aangesloten en de ketenpartners die zijn aangesloten hebben alleen een kijkfunctie. Uit de regionale keten brede oefening BioWare in okt 2019, de ervaringen in de Coronacrisis en de hoog waterramp kwam als een van de regionale evaluatiepunten naar voren dat het “proces informatiemanagement” een onderwerp is dat verdere uitwerking, verdieping en borging benodigd.

Informatiemanagement kent een aantal onderdelen die ontwikkeling behoeven. Deze ontwikkelbehoefte is reeds opgehaald door een onderzoek dat de beide GHOR-bureaus Limburg gehouden hebben bij de ziekenhuizen en een onderzoek dat gehouden is door de regio’s Gelderland Midden en Gelderland Zuid.

Essentieel voor een flexibel, veerkrachtig en betrouwbaar netwerk zijn:

  1. Heldere en eenduidige coördinatie;
  2. De context waarbinnen een crisis ontstaat en er informatie-uitwisseling plaats vindt;
  3. Collaboration Awareness; inzicht in de rollen en verantwoordelijkheden van de partners;
  4. Situation Awareness; gedeeld beeld van de context van de situatie en de consequenties van de situatie op de korte en de lange termijn;
  5. Een onderliggend informatiesysteem.

Een goed werkend informatieproces kan pas dan functioneel worden wanneer bovenstaande zaken eenduidig zijn en iedereen zich hier ook aan conformeert.

Om een goed proces informatiemanagement in te richten zal het van belang zijn om bovenstaande 5 onderwerpen regionaal met de ketenpartners door te nemen en vast te stellen. Een heldere opschalingsstructuur, helder commandership, rolvastheid, ketenbewustzijn en -denken en een eenduidig gedeeld situatiebeeld zijn de lijnen waarlangs informatie voortdurend in wederkerigheid gedeeld, aangenomen en bijgesteld dient te worden.

Het doel van het informatiemanagementproces is alle ketenpartners voorzien van actuele, consistente en feitelijke informatie, zowel vanuit de eigen organisatie als van de buitenwereld, zodat de zij kunnen komen tot een effectievere en efficiëntere besluitvorming.