Grensoverschrijdende samenwerking

Het project BTCCE (Boundless Trauma Care Central Europe) is ontstaan in de Euregio Maas-Rijn waar, door geografische omstandigheden bepaald, samenwerking op het gebied van de traumazorg over de grenzen een natuurlijke ontwikkeling was. Projecten om de internationale samenwerking in de ketenzorg rondom de traumapatiënt te verbeteren, hebben daadwerkelijk geleid tot een verandering in het denken en doen van hulpverleners die betrokken zijn bij de traumazorg. Met deze goede ervaring ligt het voor de hand dit initiatief uit te breiden tot tenminste aan centraal Europa, maar waar mogelijk Europees breed. Omdat er in Europa grote culturele en regionale verschillen zijn zal dat niet op alle plaatsen op dezelfde wijze kunnen geschieden, maar het moet toch zeker mogelijk zijn een generaal draaiboek te maken, waarin men de opportunities en barriers kan terugvinden voorzien van mogelijke oplossingen om alle grensgebonden regio’s te ondersteunen in het ontwikkelingen van een grenzeloze traumazorg.

Het uiteindelijke doel van het BTCCE project zou zijn dat over vijf jaar de traumapatiënt in heel Europa de zorg krijgt die die nodig heeft, ongeacht de plaats en het tijdstip. De patiënt wordt vervoerd naar het best geëquipeerde ziekenhuis in de omgeving, waarbij een grens geen rol speelt. In dit proces van ketenzorg worden zes lagen onderscheiden, te weten: de meldkamer, de ambulancezorg, de professionals/ziekenhuizen, de revalidatieklinieken, de wetgeving en de verzekeraars. Elke laag heeft z’n eigen opportunities en barriers en deze moeten worden onderzocht en uitgewerkt, waarbij per laag er een blauwdruk kan worden gemaakt, hoe deze samenwerking kan worden vormgegeven. Deze zes lagen vormen als het ware de zes hoofdstukken van het draaiboek BTCCE. Het einddoel zou kunnen zijn dat de politiek dit draaiboek neemt als uitgangspunt voor richtlijnen, hoe de zorg van traumapatiënten in Europa zou moeten plaatsvinden.