NZa prijst ROAZ-beeld Limburg

Geplaatst op 29 september 2023

Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen Limburg (ROAZ Limburg) heeft drie essentiële knelpunten in kaart gebracht voor de toekomst van de acute zorg in Limburg. Deze zijn gebundeld in het zogeheten ROAZ-beeld. In een recent rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wordt het Limburgse ROAZ-beeld als een goed voorbeeld gezien voor andere regio’s. Door niet alleen knelpunten in kaart te brengen, maar ook voor te sorteren op mogelijke oplossingen, prioriteiten te stellen en het leggen van verbindingen tussen domeinen valt het Limburgse ROAZ-beeld in positieve zin op voor de NZa. “

In het kader van het Integraal Zorgakkoord dienen alle partijen in het zorgdomein (van verzekeraars en overheden tot ziekenhuizen, huisartsen en VVT-sector) gezamenlijk te werken aan de regionale zorgopgave en het leveren van passende zorg. Onderdeel daarvan is het in kaart brengen van de grootste knelpunten en uitdagingen, specifiek voor de eigen regio. In het bijzonder dienen die ook in kaart gebracht te worden voor de acute zorg, ofwel het ROAZ-beeld. Op basis daarvan gaan partijen aan de slag met een plan om die knelpunten gezamenlijk aan te pakken.

Limburgse uitdagingen

Uit het Limburgse ROAZ-beeld komt onder meer naar voren dat over de volle breedte van de regionale acute zorgketen op alle vlakken een nog grotere disbalans zal ontstaan tussen vraag en aanbod dan waar de zorgsector momenteel al mee te maken heeft. Het ROAZ Limburg heeft in totaal drie essentiële knelpunten geformuleerd en voorziet onder meer een toenemende complexiteit van de zorgvraag, toenemende druk op de doorstroom van patiënten en knelpunten op het gebied van de arbeidsmarkt en een aantal randvoorwaarden als gegevensuitwisseling. “We zullen de zorg dan ook anders moeten gaan organiseren, rekening houdende met de schaarste aan mensen en middelen”, zegt dr. Helen Mertens, voorzitter van ROAZ Limburg.

Toegankelijkheid van zorg garanderen

Volgens de NZa valt het ROAZ-beeld in Limburg in positieve zin op, net als het ROAZ-beeld van Amsterdam-Amstelland. Het kenmerkt zich door overzichtelijkheid, gebruik van data als input voor beleid, biedt het zicht op ontbrekende kennis, redeneert vanuit het perspectief van patiënten/ cliënten, legt verbanden tussen de verschillende zorgdomeinen en doelgroepen, geeft oplossingsrichtingen en benoemd meerwaarde van de verschillende samenwerkingsverbanden zonder versnippering.

Daadkracht tonen

“Het is mooi compliment en een fundament om op verder te bouwen”, zegt Mertens. “Het is nu wel zaak dat we ook gezamenlijk tot concrete oplossingen komen en daadkracht tonen. De Limburgse zorgbestuurders zijn zich daar zeer van bewust. Met het ROAZ-beeld zijn we in staat geweest om breder te kijken dan alleen onze eigen organisatie, over domeinen heen. “ Het komende half jaar gaan alle zorgpartijen van Limburg het ROAZ-beeld omzetten in een concreet ROAZ-plan. Het perspectief van de burgers en zorgprofessionals uit de gehele keten van de acute zorg worden is daarin leidend. Mertens: “ROAZ Limburg is vastbesloten om de positieve erkenning van de NZa te benutten als inspiratie voor verdere verbeteringen in de regionale zorg. We blijven samenwerken en streven naar toegankelijkheid en kwalitatief hoogwaardige acute zorg voor alle inwoners van Limburg.”

Over het ROAZ

Het Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL) initieert het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in Limburg. Het ROAZ heeft als doel ervoor te zorgen dat een patiënt zo snel mogelijk op de juiste plaats terechtkomt wanneer hij acute zorg nodig heeft. Het ROAZ maakt afspraken om de acute zorg in de regio's goed te organiseren en kwalitatief te verbeteren. Dit alles volgens de geldende normen voor bereikbaarheid van acute zorg. Er zijn in totaal elf Regionaal Overleg Acute Zorgketens in Nederland.