ROAZ-plan Limburg

Geplaatst op 10 januari 2024

Het ROAZ-plan voor de regio Limburg is voltooid. De afgelopen maanden hebben het ROAZ-regio Limburg en NAZL nauw samengewerkt aan de totstandkoming van dit plan. Het document is nu beschikbaar op onze website (www.nazl.nl). Het ROAZ-plan is ontwikkeld in samenwerking met alle partners in de acute zorgketen in Limburg. We willen iedereen bedanken voor hun betrokkenheid bij de totstandkoming van dit plan.

Dit openbare ROAZ-plan voor de acute zorg in Limburg is op 9 januari 2024 goedgekeurd door het Bestuurlijk ROAZ. Vanaf nu zal het ROAZ-plan als vertrekpunt dienen voor verdere regionale samenwerking, waarbij toegankelijkheid, beschikbaarheid en kwaliteit duurzaam gewaarborgd worden. We kijken ernaar uit om samen met onze ketenpartners de afspraken uit het ROAZ-plan uit te voeren!

Dit plan zal niet alle wereldproblemen oplossen, maar het zal zeker een verschil maken. De initiatieven zijn tastbaar, haalbaar en goed doordacht. Laten we samen de handen uit de mouwen steken!

ROAZ Limburg streeft ernaar de Limburgse Acute Zorg toegankelijk en beschikbaar te houden. Samenwerking tussen ROAZ-partners, zowel in cure care als in Limburg, waarborgt de toegankelijkheid van acute en reguliere zorg. Dit vereist bestuurlijke moed en het vermogen om verder te kijken dan de eigen organisatiegrenzen. Landelijke overeenkomsten en rapporten benadrukken de noodzaak om kansenongelijkheid te verkleinen, de gezondheid en het welzijn van burgers te versterken en zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.

Limburg zet al jarenlang in op domeinoverstijgende samenwerking om gezondheidsachterstanden in te halen. Een sterkere samenwerking leidt tot betere afstemming en soepelere overgangen tussen organisaties. Dit is wat het Gezond en Actief Leven Akkoord en het Integraal Zorgakkoord beogen: brede samenwerking tussen zorg, preventie en sociaal-maatschappelijke organisaties in een regio. Het afgelopen jaar heeft laten zien dat vertrouwen en samenwerking onder druk kunnen staan.

De uitvoering van ons plan vereist inzet en betrokkenheid van alle ROAZ-partners. Het ROAZ-beeld van juni 2023 liet al zien dat de zorgvraag in alle sectoren toeneemt als gevolg van vergrijzing. Arbeidsmarktproblemen maken het moeilijk om deze groei op te vangen. Ook de complexiteit van zorgvragen en veranderingen in de organisatie zetten druk op de zorgketen. Scheidslijnen tussen de eerste, tweede en derde lijn en tussen "cure" en "care" vervagen binnen de acute zorgketen. We moeten denken in samenwerking en gedigitaliseerde zorg. Spreiding van functies in de regio is belangrijk, niet alleen de omvang van de organisatie zelf. Samenwerking met regioplannen op verschillende gebieden is essentieel.

ROAZ Limburg committeert zich aan de uitvoering hiervan en zal de afspraken in 2024 gedetailleerder uitwerken. Monitoring en bijstelling van werkafspraken zijn nodig om de effecten te beoordelen. Aanpassingen worden bestuurlijk goedgekeurd.