CVA

De focusgroep CVA bestaat uit een vertegenwoordiging van de afdeling neurologie en SEH van de zes ziekenhuizen in Limburg, de RAV Limburg Noord, de GGD Zuid Limburg (afdeling ambulancezorg), huisartsen uit verschillende regio's in Limburg en Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL).

De focusgroep CVA richt zich op het stroomlijnen van het proces van intraveneuze trombolyse en de intra-arteriële behandeling (IAT).

In 2014 is de inclusie van patiënten in de MR CLEAN trial (Multi center Randomized Clincical trial of Endovascular treatment for Acute ischemic stroke in the Netherlands) gestopt. De resultaten uit de trial zijn inmiddels bekend. De gunstige uitkomsten hebben geleid tot het instellen van een proefperiode voor alle deelnemende centra, waarin de procedure wordt voortgezet. Maastricht en Heerlen zijn de centra die hebben deelgenomen aan de trial.

In 2017 is in goed overleg bepaald dat de IAT gecentreerd wordt in het MUMC+ in Maastricht. Een aantal specialisten uit Zuyderland Heerlen zullen intensief betrokken blijven bij de behandeling.

Tevens is in 2017 het ’Protocol regionale inrichting beroertezorg’ voor de regio Limburg vastgesteld in de focusgroep CVA. Dit is in juni 2017 als kwaliteitsstandaard ‘Acuut Herseninfarct’ aangeboden aan het Zorginsituut Nederland ter opname in het openbare Register. Vanaf die tijd is IAT officieel een standaardbehandeling, vergoed door de zorgverzekeraar.

Op basis hiervan vindt een voortdurend proces van optimalisatie plaats in de focusgroep, waarbij met de verwijzende centra wordt afgestemd om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen. Hierbij zijn de doorlooptijden van essentieel belang, aangezien bewezen is dat het effect van de behandeling groter is naarmate de behandeling sneller kan starten (Time = Brain). Het proces is complex, aangezien de diagnostiek van de indicatie voor een IAT in het regioziekenhuis plaatsvindt. Ongeveer 1/3 van de patiënten heeft een indicatie voor IAT en moet vervolgens zo snel mogelijk naar het IAT-centrum (MUMC) vervoerd worden. Ook kwaliteitscriteria, zoals een efficiënte overdracht en afstemmen met de ambulancediensten zijn onderwerp van gesprek.
Ieder jaar worden benchmarks gepresenteerd.

Inmiddels lopen er een aantal vervolgstudies. In één van de studies, de MRCLEAN-late wordt de inclusietijd vanaf het ontstaan van de klachten verlengd van 6u naar 24u. Alle betrokken regioziekenhuizen en de ambulancediensten werken hieraan mee.