Spoedzorg

Ook streven we naar uniformiteit binnen de regio met betrekking tot bijvoorbeeld vooraanmelding, overdracht enzovoorts, daar waar andere ketenpartners betrokken zijn.
Deelnemers zijn de medisch en verpleegkundig hoofden van de SEH, ambulancediensten, meldkamer en NAZL. Tevens streven we naar deelname van huisartsen.
Er is een zekere overlap met de diagnose-gebonden focusgroepen. Daarom participeert een aantal deelnemers uit deze groep ook in andere focusgroepen. Het NAZL houdt de helicopterview.

Het maken en borgen van een actueel overzicht van de verschillende specialismen in de ziekenhuizen is opgezet en is een belangrijke tool voor de ambulancemedewerkers en meldkamer om het vervoer zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

In het project ‘Gluren bij de buren’ is een uitwisseling opgezet tussen de verschillende SEH’s. Een SEH-arts en een SEH verpleegkundige gaan een dagdeel meelopen op een andere SEH om op die manier kennis uit te wisselen in de dagelijkse praktijk en evt. tips te geven over het oplossen van knelpunten.

Daarnaast zijn er veel wijzigingen in de criteria met betrekking tot traumazorg. Een nieuw protocol ‘Kiezen op Straat’ wordt uitgebreid besproken en afgestemd.

Kennisuitwisseling vindt plaats door regelmatig presentaties te regelen over nieuwe manieren van werken of nieuwe initiatieven die in de keten belangrijk kunnen zijn.