Thema-bijeenkomsten Opgeschaalde Zorg

Sinds 2014 wordt door de beide GHOR-bureaus en het Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL) actief samengewerkt om de ketensamenwerking in reguliere en opgeschaalde situaties op elkaar te laten aansluiten, het netwerk optimaal te faciliteren en adequaat om te gaan met de beschikbare kennis en kunde in Limburg. Onze werelden raken elkaar.

Om deze doelstelling te bereiken organiseren we themabijeenkomsten Opgeschaalde Zorg waarin thema overstijgende onderwerpen worden opgepakt en besproken. Alle crisiscoördinatoren van al onze zorgketenpartners participeren hierin en worden voor alle bijeenkomsten uitgenodigd.