Myocardinfarct

Focusgroep acuut myocardinfarct
Deze focusgroep bestaat uit twee groepen, een voor Noord Limburg en een voor Zuid Limburg.

Limburg Noord
De focusgroep AMI Limburg Noord bestaat uit een vertegenwoordiging van de afdeling cardiologie en de SEH/EHH van twee van de drie noordelijke ziekenhuizen, Venlo en Roermond, AmbulanceZorg Limburg Noord, huisartsen en Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL).

Vanuit het NVVC!Connect lidmaatschap zijn een aantal nieuwe aandachtspunten geformuleerd, betrokkenheid van het revalidatietraject bij de keten en deelname van een patiëntvertegenwoordiger bij de focusgroep. Tevens zijn de SEH-artsen vertegenwoordigd en is een onderzoeker toegevoegd aan de focusgroep die onderzoek doet naar de doorlooptijden. Tevens kijkt zij samen met de huisarts naar het huidige triagemodel (NTS) in relatie tot de uiteindelijke diagnose die gesteld wordt. Ook andere klachtenpatronen, zoals bijvoorbeeld het verschil van klachten bij vrouwen krijgen hierbij aandacht.

In 2018 is gestart met een vervolgonderzoek, de Famous Triage studie. Hierbij wordt onderzoek gedaan of de gemodificeerde HEART-score in combinatie met een pre-hospitale bepaling van Troponine een valide triage instrument is ter voorspelling van een Acuut Coronair Syndroom (ACS) bij patiënten met pijn op de borst. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Point of Care Troponine bepaling door de ambulancedienst. Het is de bedoeling om het onderzoek voor de hele regio Limburg in te zetten.

Om het revalidatieproces goed in beeld te krijgen is een medewerker toegevoegd die zich bezig houdt met het optimaliseren van de revalidatie. Tevens is afgesproken dat een patiëntvertegenwoordiger een keer per jaar deelneemt aan de focusgroep.

Daarnaast is er doorlopend aandacht voor aanpassing van protocollen en de recent opnieuw geformuleerde kwaliteitsindicatoren.

Zuid Limburg
De focusgroep AMI Zuid Limburg bestaat uit een vertegenwoordiging van de afdeling cardiologie en de SEH/EHH van de twee zuidelijke ziekenhuizen, Maastricht, Zuyderland, locatie Heerlen en Sittard, Ambulancezorg Zuid Limburg van de GGD ZL, huisartsen en Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL). In 2014 is het PCI centrum Zuid Limburg georganiseerd vanuit twee standplaatsen, Maastricht en Heerlen. Een PCI-centrum met twee standplaatsen vraagt een nauwkeurige en blijvende afstemming. Tijdens casusbesprekingen worden knelpunten geïnventariseerd en opgelost.

Digitalisering van het ambulanceritformulier en koppeling aan het ziekenhuisinformatiesysteem, inclusief het ECG staan op de agenda. Het realiseren van een goede registratie en rapportage kunnen input leveren voor verdere kwaliteitsverbetering.

Daarnaast is er doorlopend aandacht voor aanpassing van protocollen en de recent opnieuw geformuleerde kwaliteitsindicatoren.

Ook onderzoek wordt besproken. Vanaf 2018 wordt samen met de ambulancedienst de On-Time-3 studie uitgevoerd. Tijdens de vergaderingen kunnen knelpunten en voortgang besproken worden.
Voor 2019 is het de bedoeling dat de Famous Triage studie geïntroduceerd wordt.