Landelijke ontwikkelingen zorgcoördinatie

Onder de vlag van zorgcoördinatie werken 10 pilots sinds begin 2020 verschillende regionale zorgpartners nauw samen, zoals huisartsenposten, ziekenhuizen (spoedeisende hulp), acute GGZ, VVT en ambulancezorg. Het doel van zorgcoördinatie is dat patiënten weten waar zij terechtkunnen met hun acute zorgvraag en worden vlot en soepel geholpen.

Als programmamanager zorgcoördinatie heb ik actief bijgedragen aan de tussenrapportage zorgcoördinatie. Hieruit komt naar voren dat het de meeste pilots gelukt is om vorm en inhoud te geven aan de vijf functies van zorgcoördinatie. De samenwerking heeft ons geleerd dat het veel tijd en energie kost om met elkaar een samenwerking op te starten, maar dat covid en de krapte op de arbeidsmarkt ook de urgentie voor samenwerking verder zichtbaar is geworden. De tussenrapportage is hier te lezen op de website van AZN.

De rapportage is inmiddels besproken met VWS en is een van de onderleggers voor de richting die de nieuwe minister op wil gaan met de inrichting van de acute zorg. Een eindrapportage wordt in september 2022 besproken.

In deze eindrapportage is ook voorzien dat, naar aanleiding van resultaten van de pilots (omschreven in de eindrapportage) er door VWS en partijen gesproken wordt over structurele inbedding van zorgcoördinatie in het acute zorglandschap. Om dit vanaf 2023 mogelijk te maken, gaan we scenario’s ontwikkelen, zodat duidelijk wordt welke keuzes gemaakt moeten worden om tot regionale zorgcoördinatie te komen.

Ik zie de structurele inbedding van zorgcoördinatie veel meer als een beweging, waarbij het voor mij belangrijk is dat we willen verbreden met meer partijen die voor zorgcoördinatie belangrijk zijn, zoals de LNAZ en Actiz. Het is mijn overtuiging dat wanneer partijen een gelijkwaardige inbreng hebben in deze beweging wij met alle zorgpartijen steeds een stapje verder zetten in deze beweging. Gegeven de rol van het ROAZ vind ik het belangrijk dat de LNAZ ook wordt van deze beweging.

Jaap-Frank Ponstein – Landelijke programma manager Zorgcoördinatie pilots